Консултантска и развойна дейност за енергийна ефективност на сгради и процеси

В Cool Consult работят високо квалифицирани инженери специализирани в областта на енергийната ефективност на сгради и процеси притежаващи Удостоверение за “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”. Фирмата има лиценз за енергиен баланс и дизайн на Пасивни къщи от Passive House Institute – Germany.

В работата си, екипът на Cool Consult използва съвременни изчислителни методи за симулация и моделиране на поведението на флуидите в работните среди. Друго предизвикателство в консултантската дейност на фирмата е реинженерингът на съществуващи инсталации с цел модернизиране и оптимизиране на енергийните разходи.

Едно от основните направления в дейността на Cool Consult е консултантската и развойна дейност за енергийна ефективност на сгради и процеси. Предлагаме ви услуги в сферата на проектирането и реализацията на енергоспестяващи мерки за вашите сгради и съоръжения.

Висококвалифицираните специалисти, от които е съставен екипът ни, следят отблизо научните и технологични новости и тенденции, пречупват ги през нашите условия и ги прилагат за постигане на максимални резултати в работата си. Инженерите ни в областта на енергийната ефективност на сгради и процеси, притежават удостоверение за “Обслeдване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”. Фирмата има „Лиценз за енергиен баланс и дизайн на пасивни къщи” от Passive House Institute – Germany.

В работата си ние – от Cool Consult – използваме съвременни изчислителни методи за симулация и моделиране на поведението на флуидите в работна среда. Това позволява да се постигне максимална точност в пресмятането и обвързването на необходимите енергийни потоци още на проектно ниво. Използването на модерни, високотехнологични материали при изпълнението и прецизните, професионално извършени монтаж и настройка са фактори, осигуряващи максимална реализация на заложените в проекта параметри.

Друго предизвикателство в консултантската дейност на фирмата е реинженерингът на съществуващи инсталации с цел модернизиране и оптимизиране на енергийните разходи. Реконструкцията и модернизацията позволяват на вече работещи предприятия със сравнително ново технологично оборудване да снижат сериозно разходването на енергийни ресурси и да постигнат желаната енергийна ефективност, което пък чувствително намалява себестойността на производството им и повишава конкурентноспособността им на пазара.

Енергийна ефективност на сгради и системи от Cool Consult

 

Обхвата на нашата дейност в направлението Енергийна ефективност на сгради и системи вкл.  предпроектни проучвания – намиране на най-подходящите елементите на сградната обвивка, системите за микроклимат, осветление и управлението на всички системи, като едно цяло;

изготвяне на Доклади за оценка на съответствие на инвестиционните проекти по Част: Енергийна ефективност;
издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на сгради:
извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация;
издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
извършване на оценка на енергийните спестявания.
проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации

Какви са етапите на съвместната ни работа по при проектирането и изпълнението на енергийно ефективни отоплителни, климатизационни, вентилационни и технологични съоръжения или при необходимост от реинженеринг на вече съществуващите?

Изготвяне на оферта
Предварителният етап е времето на запознаването ни, уточняването на вашите потребности и разработването на конкретно задание, по което нашите специалисти ще изготвят подробна и ясна оферта. Тя подлежи на уточняване и коментари до постигане на съгласуваност между действащите Нормативни документи и спецификата на проекта, технологичните особености при изпълнението му.

Предварителният етап е времето на запознаването ни, уточняването на вашите потребности и разработването на конкретно задание, по което нашите специалисти ще изготвят подробна и ясна оферта. Тя подлежи на уточняване и коментари до постигане на съгласуваност между задължителните характеристики и специфики на проекта, технологичните особености при изпълнението му, оптималното качество на материалите и реално осигурения бюджет.

Подписване на договор
Когато заданието е напълно уточнено и офертата е приета, идва време за подписване на договора. Той защитава интересите на двете страни, конкретизира етапите на работа, сроковете, отговорностите и правата в процеса на работа на възложителя и изпълнителя, начините и сроковете на разплащане и евентуалните неустойки.

Изготвяне на проекта
Когато става дума за постигане на максимална енергийна ефективност на даден обект, трябва да се обвържат в едно взаимодействията на много фактори. Необходимо е отлично познаване на свойствата и поведението на материалите при определени условия, влиянието на средата върху тях, значението на климатичните условия. Не на последно място – дори пространствената ориентация на постройката спрямо слънцегреенето, ветровете, засенчването й от хълмове или растителност и т. н.
Всичко това, заедно със спецификата на технологичните процеси, които ще протичат в сградата и избраните варианти на отопление, вентилация и климатизация, трябва да се балансира по оптимален начин в годен за реализация и отговарящ на заданието.  

Приемане на проекта от компетентните органи и инвеститора
Годността и качествата на проекта, съобразеността му с всички законови изисквания и стандарти, трябва да бъдат доказани и защитени пред нормативно определените компетентни органи.
Следва приемането му от инвеститора, което е ключов момент в цялостния процес на партньорство ни. От него ще зависи как ще продължи сътрудничеството ни по-нататък.

Морална удовлетвореност от добре свършената работа
След приемането на проекта ние се чувстваме морално удовлетворени, защото това означава още едно прието и преодоляно предизвикателство, още едно стъпало в непрекъснатото ни професионално израстване.

Авторски надзор по време на изпълнение на проекта
Колкото и да е сложен процес, проектирането е обвързване на всички параметри и променливи на хартия. Материализирането му често е съпроводено с много изненади и необходимост от оперативни решения, взети на място. Качество и прецизността на самото изпълнение са едно от главните условия за постигане на проектната енергийна ефективност на обекта.
Затова ние упражняваме безкомпромисен авторски надзор по време на всеки един етап от реализацията на проекта.

Колкото и да е сложен процес, проектирането е обвързване на всички параметри и променливи на хартия. Материализирането му на строителната площадка често е съпроводено с много изненади и необходимост от оперативни решения, взети на място. Изключително важно е качеството на влаганите материали да отговаря на проектното. Качество и прецизността на самото изпълнение са едно от главните условия за постигане на проектната енергийна ефективност на обекта.
Затова ние упражняваме безкомпромисен авторски надзор по време на всеки един етап от реализацията на проекта.

 1. icon1

  Изготвяне на оферта

 2. icon2

  Подписване на договор

 3. pencil

  Изготвяне на проекта

 4. icon6

  Приемане на проекта от Компетентните органи и Инвеститора

 5. icon7

  Морална удовлетвореност от добре свършената работа

 6. People_Comunicate

  Авторски надзор по време на изпълнението на проекта