every project is a challenge

Текущи обекти

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Описание на СМР
2014 Оросителна система за изнасящи ленти ГТЛ1 и ГТЛ2 в цех Корпус Едро Трошене 1 на РК “Елаците Част: „Технологична”
2014 Комбинирана сграда – хотел, магазини, банка, офиси и друго обществено обслужване в УПИ IV, КВ.73, гр. Етрополе; етап 2 – блок „А“ Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
2014 Реконструкция и модернизация на общинско депо за Твърди битови отпадъци – гр. Габрово Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
Cool Consult