every project is a challenge

Последни обекти

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Описание на СМР
2014г. Вътрешно преустройство на офисно-логистична сграда със складове на „Оргахим“ АД в офисно -логистична сграда със складове на „Либра“ ЕАД Доставка и монтаж на климатична инсталация
2014 Система за филтриране на запрашения въздух, изхвърлян в атмосферата от аспирационната система на Корпус Едро Трошене 1 на РК “Елаците Доставка и монтаж по Част: „Технологична”
2014 Пречиствателна станция за руднични отпадни води, изтичащи от площадката на РК „Елаците“ Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
2013 Инсталация за сепариране на вермикулитова суровина на фирма „Хеликс” гр. Елин Пелин Доставка и монтаж по Част ”ОВК” и Част: „Технологична”-система за обезпрашаване
Cool Consult