every project is a challenge

Текущи обекти

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Описание на СМР
2014 Оросителна система за изнасящи ленти ГТЛ1 и ГТЛ2 в цех Корпус Едро Трошене 1 на РК “Елаците Част: „Технологична”
2014 Комбинирана сграда – хотел, магазини, банка, офиси и друго обществено обслужване в УПИ IV, КВ.73, гр. Етрополе; етап 2 – блок „А“ Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
2014 Реконструкция и модернизация на общинско депо за Твърди битови отпадъци – гр. Габрово Доставка и монтаж по Част ”ОВК”

Последни обекти

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Описание на СМР
2014г. Вътрешно преустройство на офисно-логистична сграда със складове на „Оргахим“ АД в офисно -логистична сграда със складове на „Либра“ ЕАД Доставка и монтаж на климатична инсталация
2014 Система за филтриране на запрашения въздух, изхвърлян в атмосферата от аспирационната система на Корпус Едро Трошене 1 на РК “Елаците Доставка и монтаж по Част: „Технологична”
2014 Пречиствателна станция за руднични отпадни води, изтичащи от площадката на РК „Елаците“ Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
2013 Инсталация за сепариране на вермикулитова суровина на фирма „Хеликс” гр. Елин Пелин Доставка и монтаж по Част ”ОВК” и Част: „Технологична”-система за обезпрашаване
Завършени обекти

Обществен сектор

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Описание на СМР
2014 Комбинирана сграда – хотел, магазини, банка, офиси и друго обществено обслужване в УПИ IV, кв.73, гр. Етрополе Доставка и монтаж на климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
2013 Преустройство, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на обособена административна част от сграда на бул. „Княз Дондуков” N 68, гр. София Централни управление на „Дженерали застраховане” АД и „Дженерали животозастраховане” АД Доставка и монтаж на климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
2013 Многофункционален комплекс „Сан Стефано Плаза“ – София Доставка и монтаж Вентилация - Смукателни системи 2,3,4 сутерен до кота минус 3.60
2013 “Жилищна сграда с подземни гаражи, офиси и кафе, УПИ III за ЖС и ПГ кв. 55 м. Лагера, гр. София Доставка и монтаж климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
2012 Ремонт в Детска клиника на кота 0.00-помещения „Травматология” и прилежащите към нея помещения при УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” Доставка и монтаж на вентилационна и климатична инсталация 
2012 Складова база и офиси, УПИ IX-612 кв.21А, с. Кривина – „Симба Тойс” ООД Доставка и монтаж на климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
2011 Преустройство и ремонт на IV ет. от административна сграда на ул. „Калоян” N 8, -„Висш адвокатски съвет” Доставка и монтаж на климатична и отоплителна инсталация
2011 Национален оздравителен комплекс – редови къщи в УПИ VIII, кв.153, гр. Берковица Доставка и монтаж на климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
2011 Едноетажни пристройки и преустройство на кота 0.00 и кота -3.20 на СПКО към УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” Доставка и монтаж на климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 

Промишлен сектор

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Описание на СМР
2014г. Вътрешно преустройство на офисно-логистична сграда със складове на „Оргахим“ АД в офисно -логистична сграда със складове на „Либра“ ЕАД Доставка и монтаж на климатична инсталация
2014 Сграда за проборазделяне, намираща се на територията на РК „Елаците“ Доставка и монтаж по Част ”ОВК” и технологични системи
2014 Система за филтриране на запрашения въздух, изхвърлян в амтосферата от аспирационната система на КЕТ 1 – система за прахоотделяне „ProSonic“, Част: „Технологична”
2013 Доставка и монтаж по Част ”ОВК” на Обект: „Инсталация за сепариране на вермикулитова суровина” на фирма „Хеликс” гр. Елин Пелин Доставка и монтаж по Част ”ОВК” и Част: „Технологична”-система за обезпрашаване
2013 Пречиствателна станция за отпадни води, изтичащи от площадката на РК „Елаците“ Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
2013 Маслено стопанство към цех „ТАТ” Доставка и монтаж по Част ”ОВК
2012 „КЕТ 3, естакада и претоварен възел-подаване на чист въздух намиращо се на територията на РК „Елаците” Доставка и монтаж по Част ”ОВК” и Част „Технологична”
2012 Претоварен възел към Цех „Средно и ситно трошене” Доставка и монтаж по Част ”ОВК
2012 Възстановяване на Молибденово производство Доставка и монтаж по Част ”ОВК
2011 Фабрика за производство на ЕВВ, Подобект: Междиннен склад за микробалони, Парокотелно Доставка и монтаж по Част ”ОВК

Проектиране

Година Обект Обхват
2014 Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Плевен УПИ II1076 по ПУП- ПРЗ на гр. Плевен Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2014 Спортна зала към център за рехабилитация и интегриране на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт“ в упи XIII, кв.117, гр. Дряново Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2014 Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Луковит Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Видин Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 „Изготвяне на проект в работна фаза и изграждане на общата инфраструктора, етап 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог,Банско,Белица и Якоруда” Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Реализация на инженеринг (проектиране и строителство) на регионален център за управление на отпадъци – гр. Плевен – I етап Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник /договор за безвъзмездна помощ n: dir-592115-c001/ проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Изграждане на информационен център към Ловен дом „Паламара“, ДЛС„ПАЛАМАРА“ към ДП СИДП – гр.Шумен Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Реконструкция на обществена сграда с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка в с.Караманово, Община Ценово за изграждане на културно-информационният център Част: Отопление, вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Преустройство, реконструкция и смяна на предназначение на цех за натурални сокове в складова база за бутилирани напитки, черна и бяла техника с административен сектор, м.“бул.Цариградско шосе -7ми км“, р-н“Младост“, гр.София Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
Cool Consult