every project is a challenge

Проектиране

Година Обект Обхват
2014 Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Плевен УПИ II1076 по ПУП- ПРЗ на гр. Плевен Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2014 Спортна зала към център за рехабилитация и интегриране на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт“ в упи XIII, кв.117, гр. Дряново Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2014 Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Луковит Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Видин Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 „Изготвяне на проект в работна фаза и изграждане на общата инфраструктора, етап 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог,Банско,Белица и Якоруда” Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Реализация на инженеринг (проектиране и строителство) на регионален център за управление на отпадъци – гр. Плевен – I етап Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник /договор за безвъзмездна помощ n: dir-592115-c001/ проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Изграждане на информационен център към Ловен дом „Паламара“, ДЛС„ПАЛАМАРА“ към ДП СИДП – гр.Шумен Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Реконструкция на обществена сграда с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка в с.Караманово, Община Ценово за изграждане на културно-информационният център Част: Отопление, вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
2013 Преустройство, реконструкция и смяна на предназначение на цех за натурални сокове в складова база за бутилирани напитки, черна и бяла техника с административен сектор, м.“бул.Цариградско шосе -7ми км“, р-н“Младост“, гр.София Част: Отопление вентилация и климатизация
Част: Енергийна ефективност
Cool Consult